Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KGW Szybko. Łatwo i Skutecznie.

Koło gospodyń wiejskich (KGW) może założyć co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.

W działalność koła mogą angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają zgodę rodziców lub innych opiekunów; będą mogły również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspierające KGW

Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania KGW  do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Komitet założycielski lub zarząd danego KGW składa do Pełnomocnika ds. KGW w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis, listę członków koła oraz może zawrzeć oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statut lub może uchwalić własny statut.

Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy. W każdym czasie koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z wymogami określonymi w ustawie.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa i założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi.   

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru.

Nazwa koła gospodyń wiejskich odróżnia tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła. 

Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna wieś, ale może to być również kilka wsi. Swoje zadania w ramach działalności KGW może wykonywać także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium całej Polski i za granicą

Koło gospodyń wiejskich do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza do rejestru listę członków koła według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z oświadczeniami członków koła o stałym zamieszkiwaniu na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Obowiązek ten nie dotyczy kół, w których od 31 grudnia roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym.

Tradycja KGW w naszych małych ojczyznach

Aby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

OBECNIE DZIAŁAJĄCE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH  MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZEZ MIESIĄC!

 Jeśli w ciągu miesiąca działające z tradycją i historią Koło Gospodyń Wiejskich nie wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru KGW: 

 • wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników,
 • prawo uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru KGW nabędą członkowie nowego Koła, które miałoby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy na terenie tej samej wsi. 

W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.4)) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), przy rejestracji w oparciu o przepisy niniejszej ustawy mają prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej usta-wy na terenie tych samych wsi.

Działalność KGW

Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich; działającą na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Wspiera rozwój terenów wiejskich.

Koło gospodyń wiejskich może w szczególności:

 • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

KGW będzie mogło zarabiać i otrzymywać dotacje 

Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i prowadzenia działalności gospodarczej przez koła gospodyń wiejskich.  

Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły przyjmować:

 • darowizny,
 • spadki i zapisy,
 • korzystać z dotacji.  

Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła.  

Dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie/członków koła. 

UPROSZCZONA EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 

W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Z tej formy rozliczania z fiskusem skorzysta KGW spełniając łącznie 3 warunki.  

Po pierwsze, KGW osiąga przychody wyłącznie:

 • z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
 • ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
 • ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach; 

Po drugie, w roku poprzedzającym rok podatkowy KGW osiągnęło przychody wyłącznie z tytułów, które wcześniej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł!  

Po trzecie, koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.